โปรแกรมบทเรียน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


โปรแกรมบทเรียน  เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คู่มือ/คำแนะนำในการเรียนรู้

บทเรียนที่ 1

การพัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล

ใบงาน บทเรียนที่ 1

แบบทดสอบ บทเรียนที่ 1

View details »

บทเรียนที่ 2

หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล

ใบงาน บทเรียนที่ 2

แบบทดสอบ บทเรียนที่ 2

View details »

บทเรียนที่ 3

การสื่อสารขอ้มลูและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ใบงาน บทเรียนที่ 3

แบบทดสอบ บทเรียนที่ 3

View details »

บทเรียนที่ 4

ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ใบงาน บทเรียนที่ 4

แบบทดสอบ บทเรียนที่ 4

View details »

บทเรียนที่ 5

ช่องทางการสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารในการเชื่อมโยงเครือข่าย

ใบงาน บทเรียนที่ 5

แบบทดสอบ บทเรียนที่ 5

View details »

บทเรียนที่ 6

ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ใบงาน บทเรียนที่ 6

แบบทดสอบ บทเรียนที่ 6

View details »

บทเรียนที่ 7

หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใบงาน บทเรียนที่ 7

แบบทดสอบก่อนเรียนที่ 7

แบบทดสอบหลังเรียนที่ 7

View details »

บทเรียนที่ 8

ความหมายและพัฒนาการของอินเตอร์เน็ต

ใบงาน บทเรียนที่ 8

แบบทดสอบก่อนเรียนที่ 8

แบบทดสอบหลังเรียนที่ 8

View details »

บทเรียนที่ 9

การใช้งานอินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล

ใบงาน บทเรียนที่ 9

แบบทดสอบก่อนเรียนที่ 9

แบบทดสอบหลังเรียนที่ 9

View details »

บทเรียนที่ 10

การสนทนาผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ใบงาน บทเรียนที่ 10

แบบทดสอบก่อนเรียนที่ 10

แบบทดสอบหลังเรียนที่ 10

View details »

บทเรียนที่ 11

การติดต่อสื่อสารผ่านทางอีเมล์และเฟสบุ๊ค

ใบงาน บทเรียนที่ 11

แบบทดสอบก่อนเรียนที่ 11

แบบทดสอบหลังเรียนที่ 11

View details »

บทเรียนที่ 12

การนำซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์มาใช้ในการทำงาน

ใบงาน บทเรียนที่ 12

แบบทดสอบก่อนเรียนที่ 12

แบบทดสอบหลังเรียนที่ 12

View details »

บทเรียนที่ 13

การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างเหมาะสมกับงาน

ใบงาน บทเรียนที่ 13

แบบทดสอบก่อนเรียนที่ 13

แบบทดสอบหลังเรียนที่ 13

View details »

บทเรียนที่ 14

คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้งานอินเตอร์เน็ต

ใบงานบทเรียนที่ 14

แบบทดสอบก่อนเรียน ที่ 14

แบบทดสอบหลังเรียนที่ 14

View details »