นายสุพจน์  ศรชัย

การศึกษา

       วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อิเล็กทรอนิกส์)

       คบ. คณิตศาสตร์

       ศษ.ม บริหารการศึกษา

สถานที่ทำงาน

       โรงเรียนมัธยมหนองเขียด อำเภอชุมแพ 

             สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น