สาระที่  3     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

          มาตรฐาน  ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล

                         การเรียนรู้  การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

                         ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

          ตัวชี้วัดปี

          ม. 2/1 อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

          ม 2/2 อธิบายหลักการ  และวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

          ม 2/3 ค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

          ม 2/4 ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน