แผนการจัดการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

   1. การพัฒนาการของการสื่อสาร

   1. รู้และเข้าใจการพัฒนาการของการสื่อสาร

   2. สามารถอธิบายการพัฒนาการของการสื่อสาร ได้

   การพัฒนาการของการสื่อสาร

   2. หลักการเบื้องต้นของการสื่อสาร

   1. รู้และเข้าใจหลักการเบื้องต้นของการสื่อสาร

   2. สามารถอธิบายวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งสารผ่านสื่อกลางไปยังผู้รับ ได้

   หลักการเบื้องต้นของการสื่อสาร

   3. ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

   1. รู้และเข้าใจความหมายและประเภทของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

   2. สามารถอธิบายความหมายและประเภทของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้

   ความหมายและประเภทของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

   4. ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

   1.รู้และเข้าใจชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

   2. สามารถอธิบายชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้

   ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

   5. อุปกรณ์สื่อสารในการเชื่อมโยงเครือข่าย

   1. รู้และเข้าใจอุปกรณ์สื่อสารในการเชื่อมโยงเครือข่าย

   2. สามารถอธิบายอุปกรณ์สื่อสารในการเชื่อมโยงเครือข่ายได้

   อุปกรณ์สื่อสารในการเชื่อมโยงเครือข่าย

   6. ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

   1 .รู้และเข้าใจประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

   2. สามารถอธิบายประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้

   ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

   7. หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

   1. รู้และเข้าใจหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

   2. สามารถอธิบายหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้

   หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

   8. ความหมายและพัฒนาการของ        อินเทอร์เน็ต

   1. รู้และเข้าใจความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต

   2. สามารถอธิบายความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต ได้

   ความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต

   9. การใช้งานอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล

   1. รู้และเข้าใจการใช้งานอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล

   2. สามารถอธิบายและใช้งานอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลได้

   3. สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องตามลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

   การใช้งานอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล

   10. การสนทนาผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

   1. รู้และเข้าใจการสนทนาผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

   2. สามารถอธิบายและสนทนาผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ได้

   การสนทนาผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

   11. การติดต่อสื่อสารผ่านทางอีเมล์และเฟสบุ๊ค 

   1. รู้และเข้าใจการติดต่อสื่อสารผ่านทางอีเมล์และเฟสบุ๊ค 

   2. สามารถอธิบายและติดต่อสื่อสารผ่านทางอีเมล์และเฟสบุ๊คอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ได้

   การติดต่อสื่อสารผ่านทางอีเมล์และเฟสบุ๊ค

 

   12. การนำซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์มาใช้ในการทำงาน

   1. รู้และเข้าใจซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์

   2. สามารถอธิบายเกี่ยวกับการนำซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์มาใช้ในการทำงาน ได้

   3. สามารถนำซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์มาใช้ในการทำงานได้

   การนำซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์มาใช้ในการทำงาน

   13. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างเหมาะสมกับงาน

   1. รู้ เข้าใจ และสามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างเหมาะสมกับงาน ได้

   การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างเหมาะสมกับงาน

   14. คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

   1. รู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ได้

   คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ต